Všeobecné obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě Rybářský-ochod.cz. Internetový obchod provozuje Pavel Šmach - Losos, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu, nikoliv v kamené prodejně.

3) Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od předání zásilky poště Vám dorazí zboží  na Vámi zvolenou adresu.Expedujeme do 7  pracovních dnů.

Převzetí poškozené zásilky:
Zjistí li přijemce zásilky její zjevnou porušenost či neúplnost,je povinen požádat dopravce nejpozději při převzetí zásilky o sepsání zápisu (škodní protokol). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Dokud česká pošta nesepíše požadovaný zápis, není příjemce povinen zásilku převzít, pokud jí převezme, přebírá tímto závazky. Pozdější reklamace vadné zásilky již není možná. Oprávněnou osobou k podání reklamace je: Odesílatel při uplné ztrátě zasilky,příjemce v ostatních případech. Česká pošta je povinna vyřídit reklamaci do jednoho měsíce od podání reklamace, nebo v téže lhůtě reklamujicímu písemné odůvodnění zamítavé stanovisko.

4) Doprava

Česká republika
Pro dopravu používáme Českou poštu. Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce větší než 3.500,- Kč, jinak činí 130,- Kč. (platí pro zásilky do 15 Kg). Zboží nad 15 kg účtujeme za  cenu 180 kč. Taktéž tato ustanovení platí i pro zásilky delší jak 1,20m je cena 180 kč pro neskladnost.Zboží je zasíláno na dobírku, nebo je možné zboží po domluvě vyzvednout osobně na prodejně za cenu internetového prodeje,ne však za cenu pultovou. Minimální objednávka by měla být alespoň 500,- Kč.

5) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Rybářský-ochod.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu Rybářský-ochod.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu Rybářský-ochod.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

6) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží a za poštovné.Kupujicí je povinen uhradit veškeré expediční náklady.Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY :

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:
- v případě výrazné změny ceny zboží
- v případě nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží

Pokud takový případ nastane, budeme Vás kontaktovat.

7) Reklamace

REKLAMACE POSÍLEJTE NA ADRESU UVEDENOU NA ZÁRUČNÍM LISTĚ.NE  NA ADRESU OBCHODU !
 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace Rybářský-ochod.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese reklamace@rybarsky-obchod.cz
3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na reklamace@rybarsky-obchod.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

REKLAMACE POSÍLEJTE NA ADRESU UVEDENOU NA ZÁRUČNÍM LISTĚ.

8) Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu Rybářský-obchod.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

9) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Pavel Šmach - Losos a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Pavel Šmach - Losos zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Pavel Šmach - Losos se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb Pavel Šmach - Losos dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@rybarsky-obchod.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

[^] Nahoru


klikni zde  


Rybářské potřeby: Pavel Šmach, Gudrichova 104, 747 06 - Opava
Telefon: 553 719 753 , www.rybarsky-obchod.cz, info@rybarsky-obchod.cz

Provozováno na systému PremiumSHOP